Duong Nguyn's profile

PosterLife 2022

Poster
InDesign

PosterLife 2022

Đây là 12 tấm posters về chủ đề xung quanh cuộc sống qua trải nghiệm của bản thân và được thực hiện mỗi năm 1 lần. Hi vong mọi người thích nó và sẽ hiểu được những thứ mình đang làm. Hẹn mọi người năm tới.Thanks for watching
PosterLife 2022
Published:

Owner

PosterLife 2022

Published: