Mureli House

Interior Design
MAKHNO STUDIO • ART OF HOME

MURELI HOUSE​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
Area: 561 square meters
Location: Kyiv region, Ukraine
Year: 2021
Team: Serhii Makhno, Maryna Hrechko, Bogdan Agafonov, Oleksandr Makhno, Anastasia Tolchynska,
Viktor Zakharchenko, Olena Stepura, Danil Olkhovyk, Iryna Zamora, Iryna Pavliuchenko.
Retoucher: Marharyta Ivasenko
Mureli is a Ukrainian archaism, an original word in the language of our ancestors, which has fallen out of modern use, but we would like to bring it back. Because we hold mureli in our hands every summer, small orange ones with a red gradient, sweet or sometimes sour. Mureli means apricots. We gave this name to the project of a family house near Kyiv, because the construction was finished just in the middle of the summer, and stylistically the interior reminds us of a warm July morning, when your eyes are still half-closed, but you are already barefoot looking for the way to the kitchen, where murelis are waiting in a vase since yesterday.

Мурелі — український архаїзм, самобутнє слово в мові наших предків, яке вибуло із сучасного вжитку, але ми б такі, що повернули його. Бо мурелі ми тримаємо в руках щоліта, дрібні помаранчеві з червоним градієнтом солодкі або іноді кислі. Мурелі означає абрикоси. Таку назву ми дали проєктові сімейного будинку під Києвом, бо будівництво закінчили якраз влітку, а стилістично інтер’єр нам нагадує липневий теплий ранок, коли очі ще напівзакриті, але босоніж вже шукаєш дорогу на кухню, де зі вчора у вазі чекають мурелі.

The Mureli House project, probably since the time of another project of the studio — Shkrub House, used the largest number of author's product designs of Serhii Makhno's workshop. In addition, 90% of all furniture and materials here are Ukrainian. “It's Makhno's style” as our customers say, or as we explain — it's contemporary Ukrainian style.
У проєкті Mureli House, напевне ще з часів іншого проєкту студії — Shkrub House, використано найбільшу кількість авторського предметного дизайну майстерні Сергія Махна. Крім цього, 90% усіх меблів та матеріалів є українськими. «Це в стилі Махно», як кажуть наші замовники, або ж як пояснюємо ми — це сучасний український стиль. 

 
The business card of this facility will most likely be its hall. Towering walls, a panel of 600 Tetrapods and 5 huge Khmara lamps, each floating under the ceiling and shining in its own direction. Textured walls and stairs add softness to the space, make it real, natural, and not perfected beyond recognition. Handrails made of bent wood were a difficult task for craftsmen. But Ukrainian hands are capable of anything, that's why the handrails in Mureli House are made precisely according to the wishes of the designers, the angle of inclination of each wave is preserved.
Візитною карткою цього об’єкту скоріш за все стане його коридор. Височенні стіни, панно з 600 Тетраподів і 5 величезних Хмар, кожна з яких плаває під стелею та світить у своєму напрямку. Текстуровані стіни та сходи додають м’якості простору, роблять його справжнім, натуральним, а не довершеним до невпізнаваності. Поручні з гнутого дерева були непростою задачею для майстрів. Але українські руки здатні на все, тому поручні в Mureli House виконані чітко за побажаннями дизайнерів, збережено кут нахилу кожної хвилі
This project has one difference that is valuable for our experience. The walls and ceilings in Mureli House are rounded like the sides of an apricot. This became a challenge for our architects and general contractors. But they created as many junctions as needed for a perfect shape. We also found a way to make shadow seams on the floor and ceiling. For the final result, we needed patterns, according to which the masters cut out the plasterboard and mounted it. And we made it possible to perfectly fit all cabinet furniture into these radius walls. The drawings made during the work on this project are framed on the wall.

У цього проєкту є одна цінна для нашого досвіду відмінність. Стіни та стелі в домі Мурелі — округлі як боки абрикосів. Це стало викликом для наших архітекторів та генеральних підрядників. Але вони створили стільки вузлів примикання, скільки було потрібно для ідеальної форми. Знайшли вихід і для того, аби виконати тіньові шви на підлозі та стелі. Для фінального результату нам знадобились лекала, за якими майстри вирізали гіпсокартон і монтували його. І в ці радіусні стіни вдалося ідеально вписати усі корпусні меблі. Такі креслення, які були під час роботи над цим проєктом — в рамочку на стіну.
Behind the sliding doors, the meeting area for guests begins — a wooden dining table for 12 people with soft Elephants, and a Khmara stretched over it all.

За розсувними дверима починається зона зустрічі гостей — дерев’яний обідній стіл на 12 персон з м’якими Слонами, а над всім цим розтягнулась Хмара.
To the right of them is the living room. And the Khmaras are not the only ones: here, Makivka lamps made of copper are taken to task. A fireplace is a mandatory attribute of even a modern Ukrainian home, where generations of families like to gather and neighbors are welcomed.

Праворуч від них — вітальня. І не Хмарами єдиними: тут до справи беруться лампи Маківки з міді. Камін — обов’язковий атрибут навіть сучасного українського дому, де люблять збирати покоління родини та й сусідів раді бачити.
The kitchen is behind transparent sliding doors that are quite airtight. Such was the wish of the owner, who likes to go creative in the kitchen and fantasize with dishes, but does not want all these aromas to mix and go for a walk around the house. Four monumental porcelain stoneware cubes are a great way to recreate the texture of stone without the actual natural stone, which would be less functional. And under the ceiling — Volcanos, Makhno author lamps.

Кухня знаходиться за прозорими розсувними дверима, які є досить герметичними. Таким було побажання господині дому, яка полюбляє поратись на кухні та фантазувати зі стравами, але не хоче, аби всі ці аромати змішалися і пішли гуляти будинком. 4 монументальні куби з керамограніту — це чудовий спосіб відтворити текстуру каменю без власне натурального каменю, який був би менш функціональним та й зірвав би спини майстрам. А під стелею — Вулкани, авторські світильники Махно.
On the fireplace, which is located on the indoor terrace of the house, hangs decor from the ceramic workshop of our studio.  Very soon, this figure will appear in the new collection of the Makhno Product brand.

На каміні, який знаходиться на критій терасі дому, висить декор від керамічної майстерні нашої студії. Зовсім скоро ця фігура з’явиться у новій колекції бренду Makhno Product.​​​​​​​
From “her” bedroom, dressing room and bathroom, you can easily deduce what her favorite color is. While working on these areas of the project, our artists were drowning in pink glaze. After all, there are original tiles, light in each zone and even a washbasin — all of our own design and production. Above the bed the Kvitka lamp is blooming. We believe that this model brings happiness and harmony to the owners of the space. The corrugated glass of the shower cabin was chosen until the gradient became perfect. Every detail is important.

Зі спальні, гардеробної та ванної кімнати господині дому можна легко зробити висновок, який же її улюблений колір. Під час роботи над цими зонами проєкту наші художники потопали у рожевій глазурі. Адже тут і авторська плитка, світло в кожній зоні та навіть рукомийник — все нашого власного дизайну та виробництва. Над ліжком квітне світильник Kvitka.  Ми віримо, що ця модель приносить щастя та гармонію власникам простору.
Рифлене скло душової кабіни підбирали до того моменту, поки градієнт не став ідеальним. Важливою є кожна деталь.
Before the final edition, each item is produced in a trial version, which must be approved by the designer of the space. So that the implementation had an exact correspondence with the visualizations that the customer liked. Author's ceramic tile Flapjack, lamps Vulyk, Makivka Ice and a custom-made washbasin — all from @makhno_product.

Кожен предмет перед фінальним тиражем виготовляється у пробному варіанті, який обов’язково затверджує дизайнер простору. Аби реалізація мала точну відповідність візуалізаціям, які полюбив замовник. Авторська керамічна плитка Flapjack, світильники Вулики, Makivka Ice і виконаний на замовлення кастомний рукомийник — усе від MAKHNO Product.
​​​​​​​
By the way, all the bathrooms of this project have Makhno sinks. This is a new branch of our product design development. We are currently creating custom versions for our customers' projects, but will soon release a collection for individual sales.

До речі, у всіх ванних кімнатах цього проєкту рукомийники від Махно. Це відносно нова гілка розвитку нашого продакт дизайну. Наразі ми створюємо кастомні версії під проєкти наших замовників, але згодом випустимо колекцію для окремих продажей.
We love Mureli House because it's home to so many of our author items. Here the owners love contemporary Ukrainian style, authenticity and appreciate art. May mureli please this house both in summer and winter.

Ми любимо Mureli House, бо він є домом для великої кількості наших предметів. Тут люблять сучасний український стиль, автентику і цінують мистецтво. Нехай і літом, і зимою мурелі радують цей дім.​​​​​​​
Mureli House
Published: