Yevgeny Razumov's profile

EXPEDITION Vodka. Design, 2020

Дизайн линейки водок «Экспедиция», 2020
Design of vodka "Expedition", 2020
Designer: Yevgeny Razumov
Visualization: Pavel Gubin
Illustrations: Aleksandr Kiryushin
EXPEDITION Vodka. Design, 2020
Published:

EXPEDITION Vodka. Design, 2020

Published:

Creative Fields