HUY 444's profile

[Lettering 12] The Carp Leaps Through the Dragon's Gate

In Chinese mythology, Dragon Gate (登龍門) is located at the top of a waterfall cascading from a legendary mountain. The legend states that while many carp swim upstream against the river's strong current, few are capable or brave enough for the final leap over the waterfall. If a carp successfully makes the jump, it is transformed into a powerful dragon.
Cá chép vượt đăng
(Nguyễn Khuyến)
Cá thần vùng vẫy vượt qua đăng,
Được nước, nào ai dám rỉ răng?
Cưỡi gió giương vây lên cửa Vũ,
Xông mây rẽ sóng động vừng trăng,
Giếc, rô ngứa vẩy khôn tìm lối,
Trê, chuối theo đuôi dễ mấy thằng!
Gặp hội hóa rồng nơi chót vót
Đã lên, bay bổng tít bao chừng?


Artbook Number 12

Artwork First Sketch

Final Artwork
[Lettering 12] The Carp Leaps Through the Dragon's Gate
Published:

Owner

[Lettering 12] The Carp Leaps Through the Dragon's Gate

Cuộc thi thiết kế "12" được tổ chức bởi ZideanART (zidean.com) - cộng đồng đồ họa lớn nhất Việt Nam. Với chủ đề "12", chính là 12 năm trưởng thàn Read More

Published: