BUICK GL8 FLAGSHIP MPV CONCEPT (2021)

Automotive Design
BUICK GL8 FLAGSHIP MPV CONCEPT (2021)
Promotional video
Exterior Design
Interior Design
Design Process
World Premiere
2021 GUANGZHOU AUTOSHOW
Design Team
BUICK GL8 FLAGSHIP MPV CONCEPT   

DESIGN TEAM:
Advance Director :   Randy Rodriguez
Senior Manager:   Weiping Jia
Lead Exterior Designer:   Feng Liang  -  XianYi Zeng
Lead Interior Designer:   Xianyi Zeng
Exterior  Designers:   Jiale Xu  -  Zhebin Xu  -  Yang Chen
Interior  Designers:    Zhuoheng Cai  -  Yufei Ni  -  Xuesen Zhao
CMF:   Zibin Wen
CAS:   Haibin Shi
Clay:   Peng Cui - Dong Li 
Visualisition:    Zhengyang Fan - Kai Cui
BUICK GL8 FLAGSHIP MPV CONCEPT (2021)
Published: