Alex Zhilyakov's profile

Playboy magazine | website redesign

Playboy magazine | website redesign
Published:

Project Made For

Playboy magazine | website redesign

This project is a redesign of Playboy magazine maked for Uprock school.

Published: