Hanneke van der Meer's profile
Koninklijke Paardekooper Group
Koninklijke Paardekooper Group is wereldwijd actief in verpakkingen. De bedrijven en merken binnen Koninklijke Paardekooper Group zijn toonaangevend in duurzaam verpakken en produceren. De vraag: de rebranding van de identiteit voor Royal Paardekooper Group en Paardekooper en de uitwerking daarvan in alle communicatiemiddelen.

Royal Paardekooper Group is active worldwide in packaging. The companies and brands within Royal Paardekooper Group are leaders in sustainable packaging and production. The question: the rebranding of the identity for Royal Paardekooper Group and Paardekooper ánd its elaboration in all communication media.

BEELDMERK
Het huidige logo van Paardekooper (boven) wordt uitgebreid met een beeldmerk; The Dawn. Dit symboliseert de bron van groei en leven en nieuwe energie om door te gaan met innovatief en duurzaam ondernemen. Het beeldmerk staat eveneens voor de verzamelde merken die samen de (koninklijke) kroon op het 100 jarig bestaan vormen.

Het beeldmerk is vanaf dit punt doorontwikkeld: de nieuwe versie is slanker geworden en de curves binnen het merk zijn opnieuw uitgelijnd. Letterbeeld en beeldmerk zijn ten opzichte van elkaar in balans gebracht.

Logo
The current Paardekooper logo (above) is expanded with an image; The Dawn. This symbolizes the source of growth and life and new energy to continue with innovative and sustainable business. The logo also stands for the collected brands that together form the (royal) crown on the 100th anniversary.

The logo has evolved from this point on: the new version has become slimmer and the curves within the brand have been realigned. Typeface and logo have been brought into balance with respect to each other.


KLEUREN
Het palet is opgebouwd uit de bestaande basiskleuren - oranje en donkerblauw - en daarnaast uitgebreid met zachte kleuren, om de focus op duurzaamheid kracht bij te zetten. Met één kleurenpalet kan onderscheid gemaakt worden tussen corporate communicatie en externe communicatie. Kleuren mogen toegepast worden in alle middelen, alleen de groene kleur vormt hier een uitzondering op: deze wordt gebruikt als het om duurzame producten gaat.

COLORS
The palette is made up of the existing primary colors - orange and dark blue - and also expanded with soft colors to reinforce the focus on sustainability. With one color palette, a distinction can be made between corporate communication and external communication. Colors may be used in all means, only the green color is an exception: it is used when it comes to sustainable products.

VISUAL IDENTITY / DE CURVE
De curve in The Dawn vormt de basislijn voor campagnemateriaal. De ronding wordt de hoofdlijn in print en social uitingen.

VISUAL IDENTITY / THE CURVE
The curve in The Dawn is the baseline for campaign material. The curve becomes the main line in print and social media.

De curve kan op meerdere manieren worden ingezet: als header, maar ook als beeldkader midden op pagina's. Uiteindelijk is een variant toegevoegd met een recht fotokader met het oog op beeldgebruik in een aantal communicatiemiddelen. Voor reguliere communicatiemiddelen wordt een afgerond kader - een label - toegevoegd aan de huisstijl. In combinatie met de curve krijgen leaflets, flyers, brochures, nieuwsbrieven en employer-brand een frisse uitstraling die door de rondingen mooi aansluit bij het logo.

The curve can be used in several ways: as a header, but also as an image frame in the middle of pages. Finally, a variant was added with a straight photoframe for usage of images in a number of communication media. For regular communication a rounded frame - a label - is added to the brand. In combination with the curve, leaflets, flyers, brochures, newsletters and employerbrand get a fresh look that fits nicely with the logo due to the curves.
VISUAL IDENTITY / LABEL
Het label komt terug in alle middelen die onder het brand vallen. Er zijn varianten mogelijk: zo kan er een open versie gebruikt worden met beeld erin of een dichte versie met beeld of tekst. De vrachtwagenbelettering is een mooi voorbeeld van de impact van het label.

VISUAL IDENTITY / LABEL
The label is used in all products created within the brand guidelines. Variations are possible: for example, an open version can be used with an image or a closed version with an image or text. The truck lettering is a wonderful example of the impact of the label.
VISUAL IDENTITY / FOTOGRAFIE
Binnen de nieuwe huisstijl hebben we vanzelfsprekend een lijn neergezet voor fotografie. Producten worden gefotografeerd tegen achtergronden die aansluiten bij de secundaire kleuren van de huisstijl. Eventueel met toevoeging van stijlelementen of met toevoeging van de hand die een product presenteert. De fotografie komt terug in alle middelen: van de website tot brochures, van verpakkingsfotografie tot social media.

VISUAL IDENTITY / PHOTOGRAPHY
Within the new identity, we have established a line for photography. Products are photographed against backgrounds that match the secondary colors of the brand. A possibility is the addition of style elements or the addition of the hand that presents a product. Photography is reflected in all media: from website to brochures, from packaging photography to social media.EXTERNE COMMUNICATIEMIDDELEN
En het totaalbeeld van het nieuwe merk zie je in alles terug: online, aankondigingen, storeposters, leaflets en nieuwsbrieven.

EXTERNAL COMMUNICATION MEDIA 
And the overall image of the new brand is reflected in everything: online, announcements, storeposters, leaflets and newsletters.


INTERNE COMMUNICATIEMIDDELEN
Voor de employer-communicatie wordt aan het label een outline toegevoegd. Zo hebben de communicatiemiddelen voor medewerkers net even een andere uitstraling, die herkenbaar is als Paardekooper, maar wel exclusief voor de Paardekooper-employers.

INTERNAL COMMUNICATION TOOLS 
An outline is added to the label for employer communication. The means of communication for employees have a slightly different appearance, which is recognizable as Paardekooper, but exclusively for Paardekooper employees. 
* Because some media-examples are created in an early stage of the rebranding, images / mockups are used instead of real Paardekooper products. Many thanks to the creative people who make these images available to all the creative minds around the world.


Koninklijke Paardekooper Group
0
6
0
Published:

Koninklijke Paardekooper Group

0
6
0
Published: