user's avatar
NHP TECH & TRADE | BRAND IDENTITY


Tóm Tắt (Brief)


(VI)
NHP là công ty công nghệ chuyên đào tạo các chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực chuyển đổi số.

"Xuất phát từ nhu cầu của một nhóm bạn làm trong ngành năng lượng, cần nâng cao năng lực cho đội ngũ IT nơi mọi người đang quản lý và làm việc. Năng lực ở đây được hiểu là: Công việc hiện tại là công việc hiện tại phải được cải thiện để phù hợp với xu hướng mới của IOTs, GIS, ArcGIS… /.
Các chương trình đào tạo hoặc thiết kế phần mềm của Công ty sẽ giúp giải quyết các vấn đề cụ thể của khách hàng liên quan đến GIS.
Đặc biệt, nhóm giảng viên đã có thành tích: Phát triển ứn
g dụng iGeoTrans X, một ứng dụng định vị GPS có thể sử dụng trên các ứng dụng iPhone, iPad, biến chúng thành thiết bị thu thập dữ liệu hiện trường chuyên dụng."

(ENG)
NHP is a technology company specializing in training specialized fields related to the fields of digital transformation.

"Stemming from the need of a group of friends working in the energy industry, it is necessary to improve the capacity of the IT team where everyone is managing and working. Capacity here is understood: Current jobs are existing jobs that must be improved to match the new trend of IOTs, GIS, ArcGIS…/.

​​​​​​​The Company's training programs or software design will help solve specific problems of customers related to GIS.
Especially, the group of lecturers has had achievements: Developing the iGeoTrans X application, a GPS navigation application that can be used on iPhone and iPad applications, turning them into a dedicated field data collection device."
Nghiên cứu hình học

Tôi chọn lọc các khối hình học sao cho phù hợp nhất để tạo nên bản sắc riêng cho logo, chúng phải được kết nối một cách nhất quán và làm logo trở nên cân bằng.
Việc xác định hình dạng mất nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng vào cuối ngày, tôi đã vượt qua thử thách này một cách thành công.


(EN)
Symbols Research

I selected the geometric blocks that are most suitable to create a unique identity for the logo, they must be connected consistently and balance the logo.
Determining the shape took longer than usual, but at the end of the day, I successfully passed this challenge.

Finalizing The LogoPhép ẩn dụ

Tôi sử dụng các biểu tượng để mô tả ý nghĩa của từng vấn đề/ khía cạnh trong logo
Với phép ẩn dụ trong mỗi biểu tượng, logo sẽ bao quát và đặc tả được những yêu cầu mà khách hàng hướng tới.


(ENG)
The Metaphors

I use icons to describe the meaning of each issue/ aspect in the logo
With metaphors in each symbol, the logo will cover and specify the requirements that the customer is aiming for.

Bảng Màu Chính
(Primary Color Palette)


Kiểu Chữ

Logo NHP đã được tạo cho một trang web. Điều đó có nghĩa là nó sẽ trông tuyệt vời trong
thanh điều hướng của trang web và có thể dễ dàng để đọc được.
Do đó, chúng tôi tập trung vào họ phông chữ Sans Serif.Typeface Exploration

NHP logo was created for the web. That means it should look great in the
navigation bar of the website and be clearly readable.
As such, we focused on Sans Serif font families.Kiểu Chữ Được Chọn 
(Selected Type)

(VI)
Xây dựng Hình học
Dù bạn có tin vào Tỷ lệ vàng hay không, kinh nghiệm của tôi khi áp kỹ thuật này giúp tạo
hình dáng cân đối, tăng tính thẩm mỹ cho logo.


(EN)
Symbol Construction

Whether you believe in the Golden Ratio or not, my experience is that this
technique helps to build balanced, aesthetic shapes.

Bảng Màu Phụ
(Secondary Color Palette)
                
Thanks for watching!

Follow me


NHP TECH & TRADE | BRAND IDENTITY
9
168
1
Published:

NHP TECH & TRADE | BRAND IDENTITY

Best brand identity design, digital branding for startups, corporate identities and product logos by Take Time
9
168
1
Published:

Creative Fields