Photography Diliana Florentin
Photography assistant Verginia Yancheva
Stylist Antoniya Yordanova
Fashion Designers Antoniya Yordanova and Kristina Butchvarova
Make-up artist Maria Stankovich
Hair styling Georgi Petkov @ The Snakes
Model Teodora Duhovnikova