MONO Architects 

M2 HOUSE

Type: Virtual Project
Year: 2021
Architect: Viktoria Oskilko, Vitaliy Nechai, Ivan Artemenko
Whatever trials a person faces, his need for a place where he feels safe and comfortable will remain unchanged. MONO architects have created a country house that meets the challenges of a rapidly changing world: pre-fabricated, adaptable, smart and energy-efficient.
MONO team is confident — the future belongs to mobile homes, created according to individual consumer needs. The advantages of such structures are demonstrated by the project of the modular villa by MONO architects. 

З якими б випробуваннями ні зіткнулася людина, його потреба в місці, де він відчуває себе комфортно і безпечно, залишиться незмінною. Потреба в житловому будинку. Архітектори MONO створили заміський будинок, який відповідає вимогам мінливого світу: швидко будується, адаптується, зі смарт системами та високою енергоефективністю.
Команда MONO впевнена — майбутнє за мобільними будинками, створеними з урахуванням індивідуальних потреб споживачів. Переваги таких конструкцій демонструє проект модульної вілли.
The house concept clearly reflects two current trends: speed and reasonable consumption. Modular systems – well-thought-out designs, where every square meter plays a role — help to achieve the optimal project timeline. Reasonable consumption is emphasized by the minimalistic style of the interior, in which everything is in place. Having been promoting the “less is more” philosophy in projects for over 15 years, MONO architects are one of the oldest and most dedicated ambassadors of this style in Ukraine.

У проєкті будинку чітко відображені дві сучасні тенденції: швидкість і розумне споживання ресурсів. Модульні системи — це продумані конструкції, в яких кожен квадратний метр відіграє роль. Цей підхід допомагає досягти оптимальних термінів реалізації проекту. Розумне споживання підкреслюється стилістикою інтер’єру — мінімалізмом, в якому все на своїх місцях. Просуваючи філософію «less is more» більше 15 років у своїх проектах, архітектори MONO є одними з найстаріших і найбільш відданих амбасадорів цього стилю в Україні.
The construction of a modular house itself is divided into several stages: the choice of a manufacturer of structures, the development of a project, the manufacture of structures — with or without finishing, preparation of a site for construction, including laying and connecting communications, transporting ready-made modules, assembling them.

Власне будівництво модульного будинку ділиться на кілька етапів: вибір виробника конструкцій, розробка проекту, виготовлення конструкцій — з обробкою або без, підготовка ділянки під будівництво, в тому числі — прокладка і підключення комунікацій, транспортування готових модулів, їх зведення.
A significant advantage of modular houses is the speed of their construction: from project approval to handing over the key to the customer lasts only 3-4 months, including site preparation, and in the case of factory finishing, the “production” of the house is 2 months with installation on the site in just 1 day. Internal work begins immediately after the structure installation. It is also possible that the house comes to the site with a fully finished interior and exterior. All that remains to be done is to arrange the furniture. Another important bonus is mobility. If a decision is made to change the location, you can take your beloved home with you.

Істотною перевагою модульних будинків є швидкість будівництва: від узгодження проекту до передачі ключів замовнику всього 3-4 місяці, включаючи підготовку ділянки, а в разі заводської обробки — на «виготовлення» будинку йде 2 місяці з встановленням на ділянці всього за 1 день. Внутрішні роботи починаються відразу після монтажу конструкції. Також можливо, що будинок надійде на ділянку з повністю обробленими внутрішніми і зовнішніми частинами. Залишається тільки розставити меблі. Ще один важливий бонус — мобільність. Якщо прийнято рішення змінити місце проживання, ви можете взяти з собою улюблений будинок.
Creating mobile homes, MONO architects cooperate with foreign and Ukrainian factories, proven partners, with the same high standards and level of awareness. The structures are environmentally friendly, with excellent thermal and sound insulation, which guarantees a comfortable climate.

Створюючи мобільні будинки, архітектори MONO співпрацюють із закордонними та українськими фабриками, перевіреними партнерами, з так само високими стандартами і рівнем обізнаності. Конструкції модульних будинків екологічно чисті, з відмінною тепло- і звукоізоляцією, що гарантує комфортний клімат.

In addition to structural solutions, MONO architects pay special attention to home safety.

Крім конструктивних рішень, архітектори MONO приділяють особливу увагу безпеці вдома.
Moreover, the specificity of solutions is dictated by the era of pandemics, therefore ensuring the sustainability of the environment naturally comes out on top. As a result, constant monitoring of all parameters of air and water quality becomes mandatory. To this end, the bureau attracts leading companies for air ventilation and disinfection for cooperation. Not forgetting the requirements for environmental friendliness, MONO uses exclusively environmentally neutral materials.

Більш того, специфіка рішень продиктована епохою пандемій, тому забезпечення стійкості навколишнього середовища, звісно, має першорядне значення. Так, стає обов’язковим постійний моніторинг всіх параметрів якості повітря і води. З цією метою бюро залучає до співпраці провідні компанії по вентиляції та дезінфекції повітря. Не забуваючи про вимоги до екологічності, MONO використовує виключно екологічно нейтральні матеріали.
“The trend of acceleration requires ready-made mobile solutions that cut off unnecessary things in many ways, and maximum optimization of everything, including space,” says the founder and chief architect of the bureau Victoria Oskilko.

«Тенденція до прискорення вимагає готових мобільних рішень, які багато в чому відсікають непотрібне, і максимальної оптимізації всього, у тому числі простору», — коментує концепцію засновниця і головна архітекторка бюро Вікторія Оскілко.
Thank you so much for watching!

M2 HOUSE
571
5.1k
20
Published:

M2 HOUSE

Whatever trials a person faces, his need for a place where he feels safe and comfortable will remain unchanged. MONO architects have created a co Read More
571
5.1k
20
Published: