Pályázan͗ͥ̏ͭͥ͒͆̍ͦͤͩt͐ͩ͂̃̋̏͆̽ͯͨ̃̆̅͆ͥ͋̒ͣ:̄ͪ̓͛͛ͬ̚iͮ̉̅͌̎͊͆̓̽̃̔̆̒ͭͦ̀ͭ̿ br̓͗̽̾̑̑̔͌̊ͨ̈̒iͮ̉̅͌̎͊͆̓̽̃̔̆̒ͭͦ̀ͭ̿e̊͋̃ͥͯͨͭ̆̅̌̓ͮͪ͛fͩ̀ͦ̆͆̀ͫͯ͋͂̾̅ͬ̿̌ͣ̓:
 
A tervezőgrafika sajátos műfaj. Legtöbbször megmondják miből, sőt többnyire azt is, hogy mit főzzünk vizuális konyhánkban.                        h̄̈͌̃ͦ̓́̐͐̓    
d͐́ͦͩ̎ͨ͑̄ͭͪ̿ͤ͊ͦ̅̊   w͂̅ͩ̐͛
A hozzávalót megkapjuk, a menüt nem mi állítjuk össze. Van itt egyáltalán mozgástér egy jó szakács számára, aki önmagát is örömmel belefőzné mindabba, ami a szemünket táplálja? A készlet adott, de az íz, a látvány, a forma a készítőn múlik. A vendég szeme sokféleképp jóllakhat, mert minden „konyha” másképp tálal. Sokféle ízlés szerint készíthető el a „szem-eledel”. Az „ugyanaz” így lehet mégis ezer féle módon más ! Lássuk, hogy az itt megadott hozzávalókból a leírt instrukciók alapján hány féle látvány főzhető? ͌̍̉̿̀ͯͪ̐̐̅ͥ͂ͥͭͫ̿ ̽̂̽̌ͤ̉̊͆͊̔ͭͨ͛ͨͬͫ     ̄͗̂͛̏ͩͮ̈ͯ̏ͬ̎̋͆͌̍ͮ        ̀͋ͣͯ̏̋ͩ̌͊ͭ͋ͣ͗̐͆͒̊̚ ͮ̒ͥͥͣ̏̈́̿̐̓ͯ̈ ̓ͪ̍̎̈́̓͊͆            ͛̌̑̓̂̌͒͛̽ͫ̀ͭ͊̒̉d̋̓̂͊̃͒͆̔̎ͨͨwͯ̇ͥͪ̂̔͒ͨ̔̄̓̅͂ͤ͊ͨ̚
g̎̇̓̓ͨv̎̋̓̆ͭͭ̿̿ͯ͆͌ͨd̂ͤ̀͗͋̃̀͂́ͬ̐̑ͬ̇̏̉          c̄̐̒̃̉͒̍̉̊͆ͮ̅        w̿ͦ͛̏̽͛̑ͬ̅̂̆͂ͨͪḟ̋͊͊̎ͬ͂̎̒ͩg͂̍̊ͬ̄͛̂̉̃̄̓      h̄̈͌̃ͦ̓́̐͐̓     d͐́ͦͩ̎ͨ͑̄ͭͪ̿ͤ͊ͦ̅̊w͂̅ͩ̐͛
Betű: Nexa Slab betűcsalád, Szín: Pantone Proc Black, Pantone 032, Pantone 123, Pantone Proc Blue vagy ezek CMYK bontása 100%-os fedettségben, Forma: síkidomok és kézzel rajzolt formák (akár vegyesen is). A felsorolt összetevőkhöz összesen egy saját fűszert lehet használni, de az nem haladhatja meg az egész felület 10 százalékát.
    ̏͛ͦ̓̂́ͫ͑̈͊̏́͑ͯͨͦ̄͐͐                        
 
ͣ̒̑̀͒̈̊̌͛̌̀̀̿̃̿ͪ̚        ̈́͊͛ͮͬ̏ͮ͋̒́̑̽̾͒̇͗͆      ̄ͬͩͤ̔̌͂̓̐ͧͪ͋ͮ͌͆͊ͦ̋ ̌ͣͨ̐      ̍ͨ͌̈

 
K̉͌͋͊̂ͮ͂ͩͦ̐͗̄ͧͬͦ̋̃̋̊ôͩ͋ͨ̐͋ͦ̑͊̉̈͌ͭ̚n͗ͥ̏ͭͥ͒͆̍ͦͤͩc̿ͮ͂e͋̀͛͑̒ͨ͂͗p̄ͧͣͬͨ̄ͪ̈͑ͬͩ̉̐ͪt͐ͩ͂̃̋̏͆̽ͯͨ̃̆̅͆ͥ͋̒ͣ:̄ͪ̓͛͛ͬ̚

A brief és a kész munka kiadása közötti szakasz azon részét fogom meg, melyben minden bizonytalanná válik. A képbe rendszertelenül beszoruló karaktereket, formákat alkalmazva hozom létre a grafikámat.
f͗́͒̿́̊̽ͫ̿̑́ͭ͛ͬͦ͒̽ȇ̉̀̓̽́ͥ̾̎ͬ̑ͬ̈ͬ̀ͣ̅̾  
                                                fͭ̅͂̌͑͆̋ẽ̍ͦ̋͛ͫ̎̋ͫ̿͋́fͣͧ͒̈́ͭ̍̚v̏͂͌̌̇͑ͮ̂̚e̓ͨͪ̏͆hͭ̐ͧ̑̎ͤ̾ͯ͋̒̽ͥc̾ͩ͑̐̾̿͗ͯ̈͑̿͋͋́͗͛̉̃         
 
tͪ̂͒h̆͂̊̔͆ͩ͂ͧ͂̌ͪ̒ͬ̌̓̿ä͑ͦͣ̉n̅̑͒̾͗͛ͫ̔͗k͗͆͊͛̊ ̓̌͑̾ͩ̂ͭͤ̋y̓ͥ̎̃̾ͯ̄͊ͫ̈́o̿̉̉ͦ͛ͩͤͬ̑̌̄u͌̽ͫ
Glitch // 2013
17
429
0
Published:

Glitch // 2013

A brief és a kész munka kiadása közötti szakasz azon részét fogom meg, melyben minden bizonytalanná válik. A képbe rendszertelenül beszoruló kara Read More

17
429
0
Published: