user's avatar
Gấm Áo Dài (Brand identity design)
GẤM ÁO DÀI
(Brand identity design)​​​​​​​

The brand identity of Cam Ao Dai uses Times New Roman font for luxurious, sophisticated, high-class effects,... in accordance with the company's slogan. The highlight lies in the images of tools in the garment industry. Use green with growth implications - brand development, safety - safety in the use of materials and safety of work, trust - consumer confidence in the brand...
 
Bộ nhận diện thương hiệu của Gấm Áo Dài sử dụng font Times New Roman cho hiệu ứng sang trọng, tinh tế, cao cấp,... phù hợp với khẩu hiệu của hãng. Điểm nhấn nằm ở hình ảnh các công cụ trong ngành may. Xử dụng màu xanh lá cây với ý nghĩa phát triển - sự phát triển của thương hiệu, an toàn - an toàn trong việc sử dụng các chất liệu và an toàn lao động, niềm tin - niềm tin của khác hàng vào thương hiệu,...
 
Gấm Áo Dài (Brand identity design)
0
11
0
Published:

Gấm Áo Dài (Brand identity design)

0
11
0
Published: