YASHICA in CHINA

  • 468
  • 23
  • 6
  • Photo was capture in China (Hangzhou, Shuzhou, Shanghai, Wuxi, Nanjing, Yiwu) by YASHICA FX-3, 35 mm film.