Photographer - Omkar Chitnis 
Make up - Chetan Karkhanis
Hair - Vaibhav Shinde
Styling - Sayali Angachekar