user's avatar
Intergenerational Education Center with elderly housing
    Założenie jest odpowiedzią na obserwowane w Polsce starzenie się społeczeństwa i braki w infrastrukturze dedykowanej osobom starszym. Projekt zwraca szczególną uwagę na nasilenie tego problemu w obszarach miejskich, w obrębie dzielnic powstałych 
w czasach PRL-u. Z tego względu projektowany budynek został umieszczony na działce na terenie Ursynowa w Warszawie, gdzie obecnie nie istnieje żaden całodobowy Dom Opieki dla seniorów.
    Głównym celem projektu jest stworzenie Międzypokoleniowego Centrum Edukacyjnego, które będzie służyło nie tylko seniorom, a wszystkim pokoleniom mieszkańców. Badania wskazują, iż relacja międzypokoleniowa działa korzystnie dla obu stron tego układu. Seniorzy pozostają aktywni i czują się potrzebni, dzieci natomiast mogą nauczyć się szacunku i tolerancji, a także innych przydatnych umiejętności przekazywanych przez starszych. 

    The idea of the project is to response to the aging of the society observed in Poland and deficiencies in the infrastructure dedicated to the elderly. The project pays particular attention to the intensification of this problem in urban areas within the created districts
in the times of the Polish People's Republic. For this reason, the designed building was placed on a plot in Ursynów in Warsaw, where there is currently no 24-hour nursing home for seniors.
    The main goal of the project is to create an Intergenerational Educational Center that will serve not only seniors, but all generations of residents. Research shows that the intergenerational relationship is beneficial for both sides of this system. Seniors remain active and feel needed, while children can learn respect and tolerance, as well as other useful skills imparted by elders.
Intergenerational Education Center with elderly housing
28
651
0
Published:

Intergenerational Education Center with elderly housing

28
651
0
Published: