"Ensemble c'est tout !" 
Illustration made with felt : Posca & Tria