Portrait of novelist of Japan( in the 20th century)
3065
367
29
Published:
  • Add to Collection
  • About

    About

    Portrait of novelist who was active in the 20th century. The grated draw for the exhibition
    Published:
Soseki Natsume
Junnosuke Yoshiyuki
Kafu Nagai
Yasunari Kawbata
Ogai Mori
Kenji Miyazawa
Yasushi Inoue
Hideo Kobayashi
Ken Kaiko
Masuji Ibuse
Ryoutaro Shiba
Saneatsu Mushanokouji
Tsuneko Nkazato
Enchi Humiko
Haruki Murakami
Kyouka Izuimi
Kenzaburo Ohe
Rohan Koda
Osamu Dazai
Ryunosuke Akutagawa
Taruho Inagaki
Humiko Hayashi
Aya Koda
Chiyo Uno
Haruo Sato
Katai Tayam
Nayoa Shiga
Toson Shimazaki
Junichiro Tanizaki
Kan Kikuchi
Yukio Mishima