Portrait of novelist of Japan( in the 20th century)
2166
249
16
Add to Collection
About

About

Portrait of novelist who was active in the 20th century. The grated draw for the exhibition
Published:
Soseki Natsume 
Junnosuke Yoshiyuki
Kafu Nagai 
 Yasunari Kawabata
Ogai Mori 
Kenji Miyazawa
Yasushi Inoue
Hideo Kobayashi
Ken Kaiko
Masuji Ibuse
Ryoutaro Shiba
Saneatsu Mushakoji
Tsuneko Nkazato
Enchi Humiko
Haruki Murakami
Kenzaburo Ooe
Rohan Koda
Osamu Dazai
Ryunosuke Akutagawa
Taruho Inagaki
Humiko Hayashi
Aya Koda
Chiyo Uno
Haruo Sato
Katai Tayama
Naoya Shiga
Toson Simazaki
Junichiro Tanizaki
Kan Kikuchi
Yukio Mishima