• Add to Collection
  • About

    About

    Graphic Design
    Published:
  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
 
 
_____________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
 
 
法式藝文聚_海報提案
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
2013
第八屆台北數位藝術節
_海報設計提案
 
 
 
 
 
 
 
 
(正)
 
 
(反)
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 
 
書香台中
 
 
_____________________________________________________________________________________
 
 
永遠的地標

_____________________________________________________________________________________
 
 
三月不知_鳳梨酥包裝設計
 
 
 
 
 
 
 
三月不知_鳳梨酥包裝設計_標準字
_____________________________________________________________________________________
 
 
 
_觀音