• Add to Collection
  • About

    About

    UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
    Published:
The work consists of 22 boards and a book containing 30 illustrations referring to the 30 Articles of the Universal Declaration of Human Rights. The Universal Declaration of Human Rights is a document adopted by the United Nations, signed the 10th of December 1948 by 48 countries. The aim of the project is to solve an important issue of the lack of knowledge of human rights, the lack of affordable access, the difficulty of its assimilation and understanding.  This is an attempt to reaffirm and rediscover the value of the Rights each human being deserves. I have tried to form a coherent, synthetic images which in a simple and suggestive way will describe each Article of the Declaration. I would like to build a bridge, through my Illustrations, which could be helpful in understanding the intricate text, and the whole Project to be a carrier of important messages announcing the values of human freedom and dignity; the drop in the ocean of efforts contributing to the world obeying Human Rights, the efforts which are able to inspire new generations to celebrate  Human Rights and to stand in their defense. I support all work done for  Human Rights - we can really make the world a better place to live.    
selected pictures...
Article 18.
 
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
_____
 
Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę 
zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, 
bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie 
kultu i przestrzeganie obyczajów. 

 
Article 9.
 
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.
_____
 
Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.
Article 24.
 
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.
_____
 
Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin 
pracy i okresowe płatne urlopy. 

 
Article 12.
 
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
_____
 
Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego 
korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do 
ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu. 

 
Article 8.
 
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.
_____

Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych 
przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję 
lub przez prawo.

 
Article 6.
 
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
_____
 
Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej. 
Article 15.
 
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.
_____

Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa.
 
Article 26.
 
1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
 
2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
 
3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.
_____

1) Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu 
podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest 
powszechnie dostępna, a studia wyŜsze są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości 
w zależności od zalet osobistych. 

 
2) Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między 
wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji 
Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju. 
 
3) Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wvborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom. 
 
Article 16.

1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
 
2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
 
3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.
_____

1) Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania 
mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają 
oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego 
ustaniu. 

 
2) Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych 
małżonków. 

 
3) Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony
ze strony społeczeństwa i Państwa. 
 
Article 14.

1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
 
2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.
_____

1) Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie 
prześladowania. 

 
2) Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście 
z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

 
Article 13.

1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
 
2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
_____
 
1) Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania 
w granicach każdego Państwa. 

 
2) Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić 
do swego kraju. 

 
Article 21.

1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
 
2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
 
3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
_____

1) Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub 
poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli. 

 
2) Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju. 
 
3) Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo 
rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej 
równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów. 

 
Article 23.
 
1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
 
2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
 
3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
_____

1) Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich 
i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem. 

 
2) Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą 
pracę. 

 
3) Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, 
zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej 
i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej. 

 
4) Każdy czlowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do 
związków zawodowych dla ochrony swych interesów. 

 
Article 27.
 
1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
 
2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
_____

1) Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym 
społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania 
z jego dobrodziejstw. 

 
2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających 
z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.