Personal Business Card

No. 6 silkscreen passes on 
Fedrigoni © Sirio White White 700gr.
Print on both sides + spine


Personal Business Card
8
248
3
Published: