User's avatar

Federica Scalona

Senior Copywriter

DLV BBDO

Milano, Italy