Iryna Nezhynska

Visual Communication Designer

Jolocom GmbH + @GETDWeb

nezhynska.com

Berlin, Germany