Dmitriy Gvozdikovsky

Lead architect

AVG Architecture

Kyiv, Ukraine