Blake Ferguson

Visual Designer

Santa Clara University

ohioblake.com

Santa Clara, CA, USA