Bác sĩ Trương Phú Hải's profile

Bác sĩ Trương Phú Hải

Phó Gíam Đốc

Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng

https://www.behance.net/bacsitruongphuhai

Hanoi, Vietnam