2
VW: Das Logo
7,792 70,127
McDonalds: Taste of Moscow