Sofiya VOZNAYA

Artist (Illustration, Animation, Motion design)

Coda Media, Inc

https://sofiyavoznaya.myportfolio.com

Moscow, Russian Federation