Susanna Siouxsie Basone's profile

Susanna Siouxsie Basone

Motion Graphic Designer

susanna.basone@gmail.com

susannabasone.tv

London, United Kingdom