Hana Karim's profile

Hana Karim

Ceramics Designer

Hana Karim Studio

https://www.hana-karim.com/

Ljubljana, Slovenia