David Damshek

Inventor's brain, for hire

damshek@gmail.com

London, United Kingdom