Bakyt Temirkulov

CGI artist

Bakyt Temirkulov visualization studio

Bishkek, Kyrgyzstan