Oleg Novikov

Senior UX/UI

mySugr

Vienna, Austria